FAGOMRÅDER HAV GRUPPEN

Styret i HAV GRUPPEN har definert aktuelle fagområder for gruppen. 

Det har opp gjennom årene blitt avdekket at det er en del fagområder hvor det er uklarheter og tvil i forhold til regelverk, opplæringsplaner og bransjepraksis innen offshore og sjøfartsområdet.

Dette skyldes flere forhold.


For det første er det uklarheter og variasjoner innen regelverket under de tre aktuelle myndigheter, nemlig Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, og i krysningspunkter mellom disse tre. For eksempel har det vært tvil om det er Arbeidstilsynet eller Sjøfartsdirektoratet som har ansvar for små fartøy/flåter innen havbruksnæringen.

 

Dernest skyldes det manglende oppfølging fra myndighetenes side, slik at det blir forskjellige standarder og opplæringsplaner som er ”gjeldende”.

 

I tillegg er det, spesielt innenfor offshore, en del aktører som lager egne system og ordninger som bransjen pålegges å følge, gjerne fordi det ikke finnes alternativer.

 

Derfor lages denne portalen til HAV GRUPPEN, med blant annet anbefalte retningslinjer, for å veilede til de regler som gjelder, samt normer som medlemmene i HAV gruppen kan ha å forholde seg til der hvor det for øvrig er tvil.

 

Bransjene har i mange år etterspurt retningslinjer for disse fagområdene. HAV gruppen vedtok på styremøtet den  24. februar 2020 at konklusjoner fra gruppen samles i en webside som ”anbefalte retningslinjer” eller lignende, etter hvert som saker kommer til en konklusjon i fremtidige møter.

 

Styret vedtok videre på styremøtet den 24. august 2020 at det skal opprettes en fagportal med veiledninger om regelverk, standarder, retningslinjer m.m.

 

Fagportalen skal være et "levende dokument" som skal revideres årlig basert på innspill fra styremøtene i HAV GRUPPEN, konferanser, møter og avklaringer fra myndighetene.